Lična karta škole

Vuk Karadžić

LIČNA KARTA ŠKOLE

Selo Kladnica kao mesni centar nalazi se na 20km od Sjenice, na putnom pravcu Sjenica-Ivanjica, na nadmorskoj visini u centru sela od 1052 metara. Gledano geografski to je severno od Sjenice na tromeđi opština Sjenica, Ivanjica i Nova Varoš. Neposredno ispod škole protiče Rijeka Kladnica koja izvire ispod PLANINE Javor.
Reljef je planinski sa najvišom tačkom Gobeljića Krš sa 1445 m. sam naziv Kladnica potiče od riječi Kladnici. Područje je pašnjačko šumskog karaktera gde se ističe šumski kompleks ogrijevac. Klima je subplaninska na prelazu iz kontinentalne u planinsku. Zime su duge hladne i snegovite i obično traju od 6-8 meseci kada se temperature spuštaju I do 30 stepeni.
Prosečna temperature u toku godine je 8,5stepeni.
Prema popisu stanovništva iz 2002. Godine mesna zajednica Kladnica koju pokriva osnovna škola imala je 1453 stanovnika, koji su živeli u 419 domaćinstava. Osnovna škola pokriva šire područje od mesne zajednice Kladnica i to selo Lepojeviće, opština Nova Varoš i zaseok Radevići opština Ivanjica. Ukupna površina seoskog područja je 100km2.
Škola je osnovana 23.novembra 1923. Godine, a počela ej sa radom 1924. Godine da bi u osmogodišnju školu prerasla 1957. Godine kada je i završila prva generacija osmog razreda u kojoj nije bila ni jedna devojčica.
Zbog velikog priliva đaka u 60-tim godinama 20.vijeka izgrađena je nova školska zgrada 1971. Godine koja je zadovoljavala sve potrebne standard tog vremena. U sastavu škole rade dva isturena odeljenja u Ursulama i Sugubinama, u kojima se pohađa nastava do završetka 4. Razreda. Zbog migracionih kretanja i opadanja prirodnog priraštaja broj učenika se naglo smanjuje počev od 76. i 77. Godine kada je školu pohađalo 649 učenika raspoređenih u 24 odeljenja.
U školskoj 2011/12. godini, škola je imala 148 učenika raspoređenih u 11 odeljenja. Ukupan školski proctor sa isturenim odeljenjima iznosi 2050m2. U matičnoj školi postoji 8 specijalizovanih učionica, biblioteka sa učionicom, te skromno opremljenja fiskulturna sala, koja je adaptirana. U izdvojenim odlejenjima postoje 4 klasične učionice bez fiskulturnih sala. Nastava u školi se izvodi u jednoj i to prepodnevnoj smeni.
Trenutno je u školi zaposleno 38 radnika-nastavnika, direktor, sekretar, šef računovodstva, pedagog, te pomoćno osoblje, domar i ložač.
Škola je opremljena starim nameštajem i zastarelim nastavnim sredstvima, osim kabineta za informatiku koji je opremlje n novim kompjuterima iz projekta Vlade Srbije-Digitalna škola.
U školskom dvorištu je i kuhinja koja ne radi, te sportski tereni za mali fudbal, košarku i odbojku.